Roczne Zebranie Właścicieli za rok 2020


ZAPROSZENIE

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A” działając zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Z 1994r. Nr 58 poz. 388 z póź. zm.) o własności lokali informuje, że dn. 18.05.2022 r. o godzinie 19:00 zwołuje Roczne Walne Zebranie Właścicieli Lokali przełożone z roku 2021. Miejsce zebrania – Dom Kultury Kolorowa – BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa, sala na wprost wejścia.

 

Porządek Rocznego Zebrania Właścicieli Lokali:

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.        Wybór Sekretarza i Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.

4.        Przyjęcie porządku obrad.

5.        Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

6.        Dyskusja nad sprawozdaniem z pracy Zarządu.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Wspólnoty i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (uchwała 1/2021).

8.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu gospodarczego (uchwała 2/2021).

9.        Podjęcie uchwały ws. Regulaminu rozliczenia kosztów odpadów (uchwała 2a/2021).

10.     Podjęcie uchwał w sprawie remontów (uchwała 3a, 3b/2021).

11.     Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lampy UV oraz niezbędnych ilości soli technologicznej do Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w budynku Wspólnoty (uchwała 4/2021).

12.     Dyskusja – wolne wnioski. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał.

13.     Zamknięcie zebrania.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

        „Dzieci Warszawy 27a”