Jaki jest normatywnie określony zakres obowiązków zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

Przepisy Ustawy o Własności Lokali stanowią, że:

Art. 21. 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.

Ustawa nie zawiera jednego przepisu, który konkretyzowałby zakres obowiązków zarządu, jednakże z jej treści można wywnioskować, że do zakresu tego (oprócz prawidłowej gospodarki i prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, tj. dbania, by stan nieruchomości nie uległ pogorszeniu i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości) należą:

 • sporządzanie protokołów przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) oraz przechowywanie tej dokumentacji (art. 29 ust. 1b);
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli lokali oraz przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1b);
 • w razie potrzeby podejmowanie czynności zmierzających do odtworzenia lub zaktualizowania dokumentacji technicznej nieruchomości oraz rozliczenia kosztów z tym związanych (art. 29 ust. 1c);
 • przedstawienie właścicielom lokali projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów przewidzianych dla działek budowlanych – jeśli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej takich wymogów nie spełnia, a nabycie odpowiednich gruntów przyległych jest możliwe w świetle art. 209a u.g.n., a w tym jest możliwe bez utraty przez działki sąsiednie charakteru działek budowlanych (art. 32a pkt 1 u.w.l.);
 • wykonywanie uchwał właścicieli lokali (art. 21 ust. 1 i 3, art. 22 ust. 2 i 3, art. 30 ust. 1 pkt 2);
 • przeprowadzanie indywidualnego zbierania głosów pod projektami uchwał właścicieli lokali (art. 23 ust. 1);
 • zawiadamianie wszystkich właścicieli o treści uchwał podjętych drogą indywidualnego zbierania głosów (art. 23 ust. 3);
 • prowadzenie spraw finansowych wspólnoty, w tym prowadzenie dla nieruchomości wspólnej, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (w formie określonej przez wspólnotę mieszkaniową), co zarząd może wykonywać osobiście, poprzez zatrudnionych w tym celu pracowników lub zlecić wyspecjalizowanej firmie (art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1)
 • dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy (art. 30 ust. 1 pkt 1);
 • zwoływanie corocznych zebrań właścicieli lokali nie później niż do końca marca roku kalendarzowego (art. 30 ust. 1 pkt 3);
 • w przypadku zwoływania zebrania właścicieli lokali, powiadomienie wszystkich właścicieli na piśmie o terminie i proponowanym porządku zebrania, a w przypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali, wskazanie treści tej zmiany (przedstawienie projektu odpowiedniej uchwały) (art. 32 ust. 1 i 2);
 • przygotowywanie i przedstawianie właścicielom lokali do uchwalenia projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością oraz propozycji uchwały w sprawie opłat na pokrycie kosztów zarządu (art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1);
 • składanie ze swojej działalności rocznego sprawozdania (art. 30 ust. 1 pkt 2);
 • występowanie w sądzie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej i składanie w jej imieniu pozwów do sądu, w tym po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale, żądanie w trybie procesu sprzedaży w drodze licytacji lokalu, którego właściciel długotrwale zalega z wnoszeniem należnych opłat, rażąco wykracza przeciw porządkowi domowemu albo przez swoje zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym (art. 21 ust. 1 i 3, art. 22 ust. 3 pkt 7);
 • dochodzenie w postępowaniu upominawczym od właścicieli lokali zaległych należności z tytułu kosztów zarządu (art. 21 ust. 1 i 3 oraz art. 15 ust. 2);
 • składanie ze skutkiem w stosunku do wszystkich właścicieli lokali, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, oświadczeń w celu wykonania uchwał w sprawach udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w wyniku nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem, oraz na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej, dokonanie podziału nieruchomości wspólnej (art. 21 ust. 3);
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w umowie, uchwałach właścicieli lokali albo w uchwalonym przez właścicieli regulaminie (art. 18 ust. 1 i 3, art. 25 ust. 2 oraz art. 26 i 33);

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zarząd wspólnoty jest odpowiedzialny za:

 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej w ZUS i w Urzędzie Skarbowym;
 • prawidłowe wypełnianie i terminowe przekazywanie wszelkich deklaracji (CIT, PIT, ZUS);
 • prawidłowe obliczanie i terminowe przekazywanie wszelkich podatków i składek (CIT, PIT, ZUS)
© 2015 Wspólnota Mieszkaniowa Dzieci Warszawy 27a

Please publish modules in offcanvas position.