Roczne Zebranie Właścicieli za rok 2021

 

 ZAPROSZENIE

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Dzieci Warszawy 27A” działając zgodnie z zapisem art. 30 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. Z 1994r. Nr 58 poz. 388 z póź. zm.) o własności lokali informuje, że dn. 18.05.2022 r. o godzinie 19:00 zwołuje Roczne Walne Zebranie Właścicieli Lokali przełożone z 1 kwartału 2022 roku. Miejsce zebrania – Dom Kultury Kolorowa – BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI WARSZAWA URSUS ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa, sala na wprost wejścia.

 

     Porządek Rocznego Zebrania Właścicieli Lokali:

1.        Otwarcie zebrania.

2.        Wybór Przewodniczącego zebrania.

3.        Wybór Sekretarza i Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

6.       Dyskusja nad sprawozdaniem z pracy Zarządu.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Zarządu Wspólnoty i udzielenia absolutorium dla Zarządu Wspólnoty (uchwała 1/2022).

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu gospodarczego (uchwała 2/2022).

9.       Podjęcie uchwały w sprawie planu remontów na rok 2022 (uchwała 3/2022).

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zakupu lampy UV oraz niezbędnych ilości soli technologicznej do Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej w budynku Wspólnoty (uchwała 4/2022).

11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 8/2011 – wydatki z funduszu remontowego (uchwała 5/2022).

12.    Dyskusja – wolne wnioski. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał.

13.    Zamknięcie zebrania.

 

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

        „Dzieci Warszawy 27a”