NOWY SYSTEM ROZLICZEŃ ZA ŚMIECI

Informujemy, że 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia, 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła kolejną zmianę metody ustalania opłaty za odbiór nieczystości.
 
W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł niezależnie od powierzchni gospodarstwa domowego.
 
W związku z powyższym wszystkich z Państwa, których lokale są niezamieszkałe prosimy o pisemne złożenie w Biurze Wspólnoty stosownej informacji o tym fakcie do dnia 30 grudnia 2021 r. Nowe naliczenia czynszowe będą dystrybuowane do skrzynek pocztowych po 4 stycznia 2022 r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej
"Dzieci Warszawy 27a"